Ved å bruke denne nettsiden, tillater du at opplysninger om ditt besøk registreres.

Installasjon av egen varmepumpe

Det er vedtatt av styret at installasjon av varmepumpe kan godkjennes etter søknad til styret. For at varmepumper skal ha minst mulig ulempe for øvrige beboere og sameiet for øvrig, er det vedtatt tydelige retningslinjer knyttet til installasjon og forvaltning av egen varmepumpe. Retningslinjene er gjengitt under:

Retningslinjer for installasjon av varmepumpe, kjølingsprodukter og lignende

Hva om fatter retningslinjen

Retningslinjen omfatter all form for installasjon som innebærer at en komponent monteres på balkong eller seksjonens uteareal. Det omfatter også alle installasjoner som medfører rør utenfra og inn i leiligheten.

Alle tiltak skal søkes om og godkjennes av styret før de iverksettes

Før varmepumpe og lignende kan installeres, skal tiltaket søkes om til styret. Tiltaket kan ikke igangsettes før skriftlig godkjenning er gitt fra styret. En søknad må minimum inneholde:

 • Beskrivelse av produktene som inngår i tiltaket, med beskrivelse av dets egenskaper (utvendig lydnivå, type etc.)
 • Tegning og beskrivelse av plassering av utedel, rørføringer utvendig, punkt hvor rør føres inn i veggen.
 • Beskrivelse av hvordan kondensvann skal håndteres (der hvor det er aktuelt).
 • Hvilket firma som skal utføre installasjonen.

Regler for installasjon og bruk

 1. Det må velges en varmepumpe tilpasset norske forhold med et dokumentert lydnivå på maksimalt  50 dB (A) på utedel.
 2. Installasjon skal utføres slik at vibrasjoner fra anlegget holdes til et minimum.
 3. Varmepumpen skal være levert av en forhandler som godkjent av Norsk Varmepumpeforening (NOVAP godkjent forhandler).
 4. Installasjon må kun gjøres av fagfolk sertifisert via for eksempel Norsk Varmepumpeforening eller en norsk importør. Montørens installatørbevis må kunne fremvises.
 5. Installatør og firma skal være F-gass sertifisert.
 6. Både kjøp og installasjon skal gjøres av samme firma for å forenkle prosessen ved eventuelle feil.
 7. Før installasjon skal det alltid gjennomføres en befaring hjemme hos beboer, hvor leverandøren av varmepumpen skal komme med en anbefaling for plassering av utedel og hvilken type pumpe som bør velges. Plasseringen skal så godkjennes av styret i sameiet.
 8. Det er viktig at varmepumpen blir dimensjonert i forhold til leilighetens areal.
 9. Utedel bør monteres lengst mulig unna soveromsvindu til nabo. Dersom det gjelder en spesielt stillegående varmepumpe, så kan dette dispenseres fra.
 10. Utedelen må plasseres slik at det ikke oppstår problemer i forbindelse med avrenning av kondensvann, eventuelt kondensvann må ledes bort på forsvarlig måte og ikke til ulempe for andre beboere. Dersom det blir problemstillinger knyttet til frost av kondensvannet i takrennene til sameie, er beboer ansvarlig for å montere varmekabler i takrennen eller andre tiltak som vil utbedre dette.
 11. Gjennomføringen av rør/kabler i yttervegg må tettes på en forsvarlig måte, bor hull på skrått nedover, innefra og ut med minst 15 graders vinkel.
 12. Eventuelle avløpsrør som går i friluft og utsettes for utetemperatur må frostsikres med selvregulerende varmekabel.
 13. Alle rør på yttervegg skal legges i rørkanaler, i tilsvarende farge som bakenforliggende vegg.
 14. Varmepumpen må dekkes av en trekasse spesielt tilpasset og egnet for formålet. Kassen skal males i samme farge som veggen den er montert på.
 15. Varmepumpen må kunne fjernes for vedlikehold av veggen bak. Beboer bærer kostnadene for fjerning.
 16. Det bør tegnes en serviceavtale som sikrer jevnlig ettersyn og vedlikehold med ca 2 års intervall. Beboer er ansvarlig for jevnlig vedlikehold.
 17. Beboer er ansvarlig for å hensynta beboere med tanke på støy. Det innebærer at enheten må reduseres på natt (i tidsrommet hvor det skal være ro), dersom støyen er til sjenanse for naboen(e).
 18. Hvis varmepumpen fjernes, skal eventuelle inngrep på bygning utbedres av beboer.
 19. Beboer er ansvarlig for alle utgifter som påløper, inkl. vedlikeholdskostnader.
 20. Ved salg av boligen er beboer forpliktet til å videreformidle informasjonen i denne avtale til kjøper.

Kontakt styret for å starte søknadsprosessen

Dersom internasjonalt nummer, må 00(landskode) benyttes. Eksempelvis for Norge 0047

Dersom du har dokumenter eller andre filer, kan de lastes opp her.