Med bakgrunn i situasjonen knyttet til Covid-19 («Korona») og myndighetenes anbefalinger om å unngå større ansamlinger, har styret vedtatt å utsette dugnaden inntil videre.

Styret vil gjennomføre en befaring med vaktmester for å gjennomgå hvilke områder som har et vedlikeholdsbehov. Vi vil blant annet se på bed, behov for bark, området langs Sandakerveien og langs veien nedover mot Myrens. Vi vil basert på vaktmesters innspill og råd, vil vi innhente tilbud på gjennomføring av vedlikeholdstiltak. Når tilbud er mottatt og styret har oversikt over kostnadsnivået, vil vi ta stilling til om vi skal la eksterne gjennomføre enkelte vedlikeholdstiltak nå i vår/sommer.

Styret vil senere i våres/sommer vurdere om dugnad da likevel kan/bør gjennomføres og planlegge denne.

Grunnlag for styrets beslutning

Det er ikke en enkel beslutning for styre å ta hvorvidt dugnad kan/bør gjennomføres eller ikke. Styret har vurdert det dithen at det ville være mulig å gjennomføre en viss form for dugnad, men at denne ville krevd betydelig planlegging og tilrettelegging for at den skulle kunne gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte. Gitt situasjonen vi er i, ville en dugnad potensielt ha et veldig lavt oppmøte som igjen ville gitt utfordringer knyttet til materialer/bark/jord som ville vært kjøpt inn. Ved gjennomføring ville også utfordring knyttet til bruk av verktøy og utstyr gitt betydelige smitteutfordringer. Vi ønsker derfor først og fremst å se på om en del vedlikehold kan gjøres av vaktmester, så fremt kostnadene knyttet til dette er fornuftig.

Det er lov å gjøre en egen dugnadsinnsats

At vi ikke arrangerer en felles dugnad, innebærer ikke at den enkelte beboer ikke kan gjøre en dugnad på eget initiativ, for vår felles trivsel. Det er eksempelvis en rekke bed som gjerne skulle vært luket og det ligger søppel her og der som gjerne skulle vært plukket. Det er ingenting i veien for å ta denne jobben når en har anledning.

Styret ber om forståelse for beslutningen som er tatt og erkjenner at det vil være ulike synspunkter knyttet til dette.