I forbindelse med budsjettbehandling for 2019, ser styret seg nødt til å øke husleien for å dekke økte løpende kostnader. I hovedsak skyldes dette økte kostnader til oppvarming og kommunale avgifter, samt behov for å sikre økonomi til å dekke løpende vedlikehold i henhold til vedtatt vedlikeholdsplan. De faktiske TV- og internettkostnadene vil gå ned i 2019 på grunn av ny avtale. Siden oppstart av sameiet har husleien kun økt med 10%. Husleien vil i 2019 økes med 20% noe som innebærer en gjennomsnittlig årlig økning på 5% siden oppstarten av sameiet. Den faktiske husleien pr. leilighet knytter seg til kvadratmeterstørrelsen. Din nye husleie vil fremkomme på faktura for januar 2019. Styret vil i dette informasjonsbrevet redegjøre for hva husleien går til, samt kostnadsutviklingen knyttet til de store utgiftspostene som er direkte årsak til den økte husleien.

[visualizer id=»950″]

Oppvarming

34% av sameiets kostnader går til oppvarming og varmtvann i leilighetene og fellesareal. Dette leveres fra Fortum varme. Prisen på fjernvarme har de siste årene økt mye og dette slår naturligvis ut på kostnadene til sameiet. Obos estimerer en videre økning i 2019 på 30%. På bakgrunn av økt pris på fjernvarmen, må husleien økes for å dekke dette.

Sameiets utgifter til oppvarming de siste årene og budsjettert kostnad for 2019

Sameiets utgifter til oppvarming
Prisutvikling fjernvarme

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter utgjør 23% av sameiets utgifter. Sameiet har opplevd en betydelig kostnadsøkning innen kommunale avgifter, som består av avgifter til vann og avløp, samt renovasjonsavgift. Figuren under viser hvordan denne kostnadsutviklingen har vært siden 2013.

Kostnadsutvikling kommunale avgifter

TV- og internett

Styret har byttet TV- og internettleverandør i 2018, noe som vil medføre lavere kostnader for sameiet i 2019. For beboere totalt sett vil kostnadene bli betydelig lavere ettersom den nye avtalen har langt høyere internetthastighet bakt inn i prisen sameiet betaler. De to figurene under illustrerer den økonomiske effekten den nye avtalen har på vår økonomi, og vi trekker samtidig frem noen av fordelene ved den nye avtalen.

Fordeler med ny TV og internettavtale
Kostnader til ny Tv og internettavtale